CAS號 產品名稱 產品簡描述
89576-29-4 溶血磷脂酰乙醇胺 O-LysoPE 高純度、藥用級
17364-16-8 棕櫚酰溶血卵磷脂 P-LysoPC 棕櫚酰溶血卵磷脂
20559-16-4 肉豆蔻酰溶血卵磷脂 M-LysoPC 肉豆蔻酰溶血卵磷脂
19420-57-6 硬脂酰溶血卵磷脂 S-lysoPC 高純度、藥用級