CAS號 產品名稱 產品簡描述
6138-23-4 海藻糖(醫美級) AVT推出醫美級海藻糖Hipo-M,高品質,應用廣
6138-23-4 海藻糖(供注射用) AVT推出生物級海藻糖輔料Hipo-I,高純度,注射級
6138-23-4 海藻糖(無菌)(供注射用) Hipo-S注射級無菌海藻糖,高純度,超高性價比